Conferentie In de knoop of in verbinding?

Congres In de knoop

Hoewel in de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in een betere en efficiëntere overheidsdienst-verlening, is tegelijkertijd sprake van een grote groep mensen die vastloopt en het gevoel heeft dat de overheid er niet voor hen is. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben met problematische schulden of mensen die vastlopen door omstandigheden zoals een handicap of ziekte, (v)echtscheidingen, ontslag, faillissement, overlijden of multi-problematiek. Daarnaast vinden veel burgers dat zij onvoldoende zeggenschap en inspraak hebben en door de overheid pas in een veel te laat stadium bij beleidsontwikkelingen en besluiten betrokken worden. De overheid houdt volgens hen onvoldoende rekening met het perspectief en de omstandigheden van burgers en reageert te vaak formalistisch, verkokerd en proceduregericht in plaats van oplossingsgericht.

Het kabinet wil onder leiding van staatssecretaris Knops, en in samenwerking met maatschappelijke organisaties en de betrokken overheidsinstanties, belangrijke knelpunten aanpakken en de door burgers ervaren regeldruk merkbaar verminderen. Dit vergt een investering in de processen en werkwijze van de overheid, in de onderlinge samenwerking tussen overheidsorganisaties, in de vaardigheden en toerusting van de betrokken ambtenaren, en in de ruimte voor het leveren van maatwerk. Met dit congres willen wij deze investering kracht bij zetten.

Tijdens het plenaire ochtenddeel gaat een aantal inspirerende sprekers in op de knelpunten in de contacten tussen overheid en burger. Tijdens de netwerktafels en lunch worden nieuwe verbindingen tussen overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties gelegd om belangrijke knelpunten aan te pakken. Tijdens het middagdeel van de conferentie wordt een verscheidenheid aan masterclasses aangeboden om de benodigde vaardigheden te versterken.

Datum 31 oktober 2018
Inloop 09.00 - 09.30 uur
Programma 09.30 - 17.00 uur
Borrel 17.00 - 18.00 uur
Plaats Den Haag
Organisatie ministerie van BZK (DG Bestuur Ruimte en Wonen/Directie Democratie en  Bestuur), programma Passend Contact met de Overheid (PCMO) & het programma Merkbaar Beter (vermindering regeldruk burgers)
Doelgroep vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, bestuurders, ambtenaren, wetenschappers, bestuursrechters en politici
Programma Programma
Masterclasses Ronde 1
Ronde 2
Aanmelden Aanmeldformulier